Wednesday, November 6, 2013

Иргэний оролцоотой төсөв - 2014

Нийслэлийн 2014 оны төсвийн талаар хэлэлцүүлэг явагдаж байна. Та доорх 5 бүлэг ажлаас танай хороонд нэн тэргүүнд хийх шаардлагатай гэж үзсэн ажлыг бүлэг тус бүрээс зөвхөн 1 -ийг сонгоно уу.

No comments:

Post a Comment